fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Oferta d’ocupació pública de personal tècnic de suport a la investigació a l’UJI

Oferta d’ocupació pública de personal tècnic de suport a la investigació a l’UJI

El Rectorat de la Universitat Jaume I, convoca una oferta pública de personal investigador per cobrir una plaça de personal tècnic.

La persona que siga escollida haurà de col·laborar en la investigació sobre agent-based models dins del grup d’investigació d’Economia Experimental i Computacional, amb funcions de tècnic/a superior de suport a la investigació. La durada prevista d’este contracte serà de set mesos o en tot cas la durada del contracte està vinculada a la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària d’este. Pel que fa a la remuneració, la persona escollida, com a retribució íntegra mensual, inclosa la part proporcional de les pagues extres, serà de 1.323,79 euros en concepte de sou base.

Per tal de poder accedir a esta oferta Ser espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea o nacional d’aquells estats en què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de treballador; estar en possessió de la titulació de màster en Economia o equivalent; no patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions; no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les seues funcions públiques.

Les sol·licituds, formalitzades d’acord amb el model que s’adjunta en l’annex I, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits, s’han de presentar en el Registre General de la Universitat Jaume I. A la sol·licitud s’adjuntarà una fotocòpia del document nacional d’identitat i el currículum, amb els mèrits justificats documentalment. En l’apartat «Codi» de la sol·licitud ha de figurar el número 17154.

Per més informació podeu accedir a la pàgina web del Diari Oficial: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/18/pdf/2017_10985.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.