fbpx

AVÍS LEGAL

Amb la finalitat d’acomplir a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

Denominació Social: COMUNICACIONS LA PLANA, SLU
Nom Comercial: DIARI MILLARS
Domicili Social: C/ 9 D´OCTUBRE, 97 Ent. – 12550 – ALMASSORA – CASTELLON DE LA PLANA
CIF / NIF: B12960480
E-mail: contacte@diarimillars.es
Dades registrals: Registre Mercantil de CASTELLÓ T 1689, L 1250, F 10, S 8, H CS 38189
Pàgina Web: www.diarimillars.es

Objecte
El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén acomplir amb les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedisca a este lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris estes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que esta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié a este.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, este no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a estos continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a este lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’esta classificació, es prega que el notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Este lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.
Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a estos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’estos.

El prestador NO AUTORITZA expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre estos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’este.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic contacte@diarimillars.es.

Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A este efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a COMUNICACIONS LA PLANA, SLU permanentment actualitzada de manera que responga, a cada moment, a la seua situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause al prestador o a tercers.

Menors d’edat.
Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permeten limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguen infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la Web.
L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A este efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) siga contrària, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
(c) induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) siga contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudique la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constituïsca publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de CASTELLÓ.