Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Convocatòria d’ajudes a entitats locals dirigides a la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques

Convocatòria d’ajudes a entitats locals dirigides a la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques

A través de l’Agència Valenciana del Turisme es vol enfortir la competitivitat de la Comunitat Valenciana com a destinació turística mediterrània de referència internacional.

Esta resolució estableix una sèrie de línies d’ajuda amb el propòsit d’afavorir la desestacionalització de l’activitat turística al llarg de l’any, així que totes aquelles empreses que tenen interés a enfortir esta competitivitat poden demanar les ajudes.

La concessió de les ajudes previstes en la present convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’Agència Valenciana del Turisme per a l’any 2018. A més, els imports inicialment destinats a cada programa podran veure’s incrementats per una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió amb l’objecte d’atendre un nombre més gran de sol·licituds, mitjançant una resolució del president de l’Agència Valenciana del Turisme.

Podran optar a estes ajudes els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, organismes autònoms i ens públics que en depenguen. A més, els projectes subvencionats estaran condicionats a què les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció a i que les actuacions que se subvencionen en el marc de la present convocatòria es puguen començar abans del dia 1 de gener de 2018. A esta subvenció no podran accedir a la condició de beneficiari de les ajudes regulades en esta resolució, aquells en els quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes.

Els interessats hauran de presentar una instància de sol·licitud degudament omplida, per mitjà del model que figura en l’annex II de la resolució, disponible igualment en l’adreça d’internet: http:// www.gva.es/downloads/publicados/IN/25141_BI.pdf. Així mateix, es podran requerir altres dades, documents i informes que es puguen necessitar a la resolució de l’expedient.

Pots trobar més informació aquí: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/20/pdf/2017_11629.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.