fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Nou concurs d’oposicions per cobrir places d’ajudant d’auditoria

Nou concurs d’oposicions per cobrir places d’ajudant d’auditoria

Necessiten cobrir set places d’ajudant d’auditoria, en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics.

De tots els aspirants que es presenten a estes oposicions tres places aniran destinades al torn de promoció interna, tres al torn d’accés lliure i una plaça al torn de persones amb diversitat funcional. Si les places de promoció interna i la de diversitat funcional es queden sense cobrir en esta convocatòria s’afegiran a les places existents de torn d’accés lliure.

Els aspirants d’esta convocatòria hauran de tenir present que hauran de tenir nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, no haver arribat a l’edat de jubilació, estar en possessió del títol universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent, no patir cap malaltia i no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.

Per ser admés en el torn de promoció interna, a més, s’exigirà ser funcionari de carrera de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del subgrup C1, amb almenys dos anys de servei actiu. Els que poden optar al torn de persones amb diversitat funcional hauran de posseir diversitat funcional de grau igual o superior al 33 %.

Tots els aspirants interessats en estes oposicions hauran d’omplir el formulari de sol·licitud que es pot omplir de forma presencial presentant-lo a Registre d’Entrada de la Sindicatura de Compte o de forma telemàtica, que es pot trobar a http://www.sindicom.gva. es/.

Pots trobar més informació a: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/20/pdf/2017_9189.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.