fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

L’Ajuntament de Sagunt aprova la modificació de l’Ordenança Reguladora de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Serveis Socials

L’Ajuntament de Sagunt aprova la modificació de l’Ordenança Reguladora de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Serveis Socials

Entre les modificacions destaca la introducció de noves PEI per a despeses d’alimentació especial, com per exemple per a celíacs, així com la substitució de les referències al IPREM pel Salari Mínim Interprofessional, augmentant la mitjana d’ingressos per a prestacions.

El Ple de l’Ajuntament de Sagunt ha aprovat la modificació de l’Ordenança Reguladora de les PEI (Prestacions Econòmiques Individualitzades) en matèria de Serveis Socials. Este acord va ser aprovat per unanimitat.

Tal com explica el regidor de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, quant als aspectes concrets modificats en l’ordenança destaca la introducció de noves PEI en concepte de necessitats bàsiques per a despeses d’alimentació especial, com per exemple per a celíacs, i la redefinició de les prestacions per desplaçaments. Així mateix, s’han introduït noves prestacions econòmiques individualitzades en concepte d’emergència social per a despeses funeràries. Sotoca també afig que s’han substituït les referències a l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) en la Base Reguladora, pel Salari Mínim Interprofessional per a establir els requisits de les persones que poden accedir a les diferents prestacions. «D’esta manera el que s’ha aconseguit és incrementar una mitjana de 200 euros al mes més per a prestacions individualitzades», destaca el regidor.

S’ha considerat convenient modificar el contingut del text vigent de l’ordenança en alguns aspectes amb la finalitat d’adaptar-la a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i substituir les referències a l’anterior Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

D’igual manera, s’ha considerat necessari adaptar-la a la Llei 3/2019 de 18 de febrer de la Generalitat de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana en la qual es declaren els Serveis Socials com a servicis públics essencials.

Per això, s’ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança municipal Reguladora de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de Serveis Socials en règim de concurrència competitiva. A continuació, se sotmetrà a tràmit d’informació pública mitjançant la seua publicació en el BOP i audiència als interessats per un període de 30 dies per a presentació de reclamacions i suggeriments.

Una vegada transcorregut el temps d’informació pública, en el cas que es presenten reclamacions o suggeriments, s’elevaren al Ple per a la seua resolució i aprovació definitiva. En canvi, en cas de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà definitivament aprovat l’acord de modificació de l’Ordenança.

Finalment, el text modificat es publicarà en el BOP i no entrarà en vigor fins que s’haja publicat completament el seu text i haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

Amb les modificacions de l’Ordenança també s’adequa la regulació del procediment de concessió a la normativa vigent, relativa a la documentació a presentar per les persones sol·licitants, la forma de presentació, de conformitat amb la nova Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com el mitjà de notificació a les persones interessades de les resolucions dels procediments. Finalment, s’adapta l’Ordenança al llenguatge, en compliment de la Llei orgànica d’Igualtat 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reglament Intern per a la transversalitat de gènere de l’Ajuntament de Sagunt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.