fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Borriana convoca una borsa de monitors per a l’Escola d’Estiu i el Campament dels Serveis Socials

Borriana convoca una borsa de monitors per a l’Escola d’Estiu i el Campament dels Serveis Socials

El termini d’inscripcions estarà obert fins a l’11 de maig i es convoquen 24 places per a monitors i la direcció del campament.

L’Ajuntament de Borriana ha convocat una borsa de treball per a persones monitores com a interines per a l’Escola d’Estiu i Campament que organitzen els Serveis Socials municipals.
En concret, s’han convocat per a enguany un total de 24 llocs, 18 places per a monitors de l’Escola d’Estiu, 5 per a monitors del campament i un lloc per a la direcció del campament, encara que el nombre de llocs màxim a cobrir dependrà del nombre d’inscripcions.

El termini d’inscripció estarà obert fins al pròxim 11 de maig i el mètode de selecció serà el de concurs, per la qual cosa es basarà en la valoració dels mèrits presentats pels participants.
El programa de l’Escola d’Estiu serà de l’1 al 30 de juliol i el del campament, del 26 de juliol al 8 d’agost, amb jornada parcial per a l’Escola i la preparació del campament i jornada ordinària per al mateix campament.

Inscripcions
La sol·licitud que es presente davant el registre de l’Ajuntament, bé per mitjans telemàtics o bé en paper, anirà acompanyada per fotocòpies del DNI, dels títols exigits, del justificant del pagament de les taxes i dels documents que acrediten els mèrits al·legats, d’acord amb la fulla d’autobaremació presentada.
Les bases i els models de sol·licitud i autobaremació estan a disposició en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/board, i es recomana la presentació telemàtica, per la qual cosa serà necessari l’ús del certificat digital o la Cl@vepin.
Si no es disposa d’aquest sistema es poden sol·licitar en el registre de l’Ajuntament. A més, la Cl@vepin es pot obtindre a través d’aquest enllaç: https://clave.gob.es/clav…/PIN24H/Obtencion-clau-pin.html.
Per a poder participar s’haurà d’abonar prèviament la taxa de 12 euros, el pagament dels quals es farà efectiu en la Caixa Rural Borriana/Grup cooperatiu Cajamar núm. de compte IBAN ES55 3112-7473-1627-3200-0029 o mitjançant gir postal telegràfic.

Cal destacar que la taxa està bonificada en un 50% per a les persones que disposen del Carnet Jove, siguen membres de família nombrosa o monoparental, o presenten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. A més, les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors i persones dependents i acollits per ella tindran una exempció del 100%.

Requisits

Entre els requisits, es demana tindre una titulació de Batxiller o tècnic i, a més, en el cas del director o directora del campament s’haurà d’estar en possessió del diploma de director d’activitats de temps lliure educatiu infantil.
Si no es compta amb aquest títol també serà vàlida alguna de les titulacions que siguen equivalents, com són el diploma d’animador juvenil o diplomes emesos per organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que capaciten per a realitzar les funcions de direcció i coordinació d’activitats, les titulacions de Formació Professional de tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística o el certificat de professionalitat de direcció i coordinació.
En el cas dels monitors, s’ha d’estar en possessió del diploma de monitor d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o d’algunes de les titulacions, certificacions o diplomes equivalents, com els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les Comunitats Autònomes que capaciten per a la realització d’aquestes funcions, les titulacions de Formació Professional que incloguen íntegrament la qualificació professional de dinamització d’activitats o el certificat de professionalitat de

Leave a Reply

Your email address will not be published.