fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

S’ofereixen 35 places de policia local a Sagunt

S’ofereixen 35 places de policia local a Sagunt

L’oferta de treball consisteix en 28 agents, 5 oficials, 1 intendent i 1 comissari.

El Butlletí Oficial de la Província de València ha publicat hui les bases reguladores de les convocatòries de les proves selectives per a la cobertura en propietat de diferents llocs dins del cos de Policia Local que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sagunt va aprovar el juny passat. En total s’oferixen 36 places en propietat, 28 d’agents, 5 d’oficials, 1 d’intendent i 1 de comissari.

Per a les places d’agent de Policia Local, el procediment selectiu serà el d’oposició per al torn lliure, per al qual s’oferixen 18 places, i concurs per al de mobilitat, per al qual s’ofereixen 10 places, sent que si no es cobrixen estes últimes s’incrementaran les de torn lliure. A més, el 30% de les places ofertades es reservarà per a la seua cobertura per dones, com a marca la llei.

D’altra banda, les places d’oficials es convocaran per concurs oposició de promoció interna ordinària, per al qual s’oferixen 3 places, o interadministrativa amb mobilitat, 1 plaça, i concurs per al de mobilitat, per al qual s’oferix 1 plaça. Estes dos últimes, de no ser cobertes, passaran al torn de promoció interna ordinària. Al número total de places ofertades d’estes convocatòries podran addicionar-se les vacants que es produïsquen fins que concloga el procés selectiu, prèvia inclusió d’estes en la corresponent oferta d’ocupació pública.

Finalment, el procediment per a cobrir el lloc d’intendent i de comissari serà el de concurs oposició de promoció interna ordinària.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha declarat que «quan arribarem al Govern vam dir que una de les nostres línies principals d’actuació seria, precisament, la convivència ciutadana i assegurar-nos que la nostra ciutat fora el més agradable possible i, en eixe sentit, la Policia Local juga un paper essencial que, a més, s’ha vist reforçat amb totes les tasques que han hagut d’assumir amb motiu de la crisi del coronavirus que estem vivint».

Igualment ha afirmat que un cos importantíssim com és la Policia Local «ha d’estar ben dotat de recursos, de mitjans i, per descomptat, ha de tindre la grandària de plantilla adequada i en eixa línia va l’anunci que ix hui publicat i en eixa línia continuarem treballant perquè considerem que és essencial per al bon funcionament de la ciutat i perquè Sagunt siga una ciutat amable i agradable per a tots i totes».

Les persones interessades a presentar-se a estes convocatòries hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància en el termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació, és a dir del 2 al 29 de setembre, i en la qual es manifestarà de manera expressa que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa i que reunixen tots i cadascun dels requisits exigits en les bases, publicades hui en el BOPV, havent d’acreditar-los posteriorment en el cas de ser seleccionats. En la instància s’adjuntarà, també, el justificant del pagament dels drets d’examen que es podrà obtindre una vegada realitzat el pagament a través de les Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sagunt. En el cas de les places d’intendent i de comissari, a la instància s’acompanyaran els mèrits exigits acarats que pretenga fer valdre la persona interessada en la fase de concurs en sobre tancat.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicaran els diferents llistats amb les persones aspirants admeses i excloses i s’obrirà un nou termini per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat l’exclusió.

El sistema selectiu per als agents constarà, en el torn de mobilitat, d’una prova obligatòria i eliminatòria de psicotècnica, aptitudinal i de personalitat, un reconeixement mèdic obligatori i eliminatori, el concurs de mèrits presentats en la sol·licitud i finalment una entrevista personal obligatòria però no eliminatòria. En el torn lliure el procés consta de la fase d’oposició amb diferents proves físiques i psicotècniques i exercicis pràctics, així com un reconeixement mèdic o el mesurament d’altura que serà de caràcter obligatòria i eliminatòria i una entrevista obligatòria però no eliminatòria.

En el cas de la convocatòria d’oficials, el sistema selectiu del torn de mobilitat constarà de diferents fases com a proves obligatòries i eliminatòries psicotècniques, d’aptitud i de personalitat, un reconeixement mèdic, obligatori i eliminatori, un concurs de mèrits i una entrevista personal, obligatòria però no eliminatòria. Per al torn de promoció interna el procés constarà, necessàriament, de la fase d’oposició, amb un qüestionari, unes proves psicotècniques i d’aptitud, un exercici pràctic, un reconeixement mèdic, tots obligatoris i eliminatoris, així com un exercici sobre coneixements de valencià, una entrevista personal i un exercici sobre temes locals i un altre en el qual desenvoluparà un tema d’actualitat i coneixements generals relacionats amb els epígrafs dels temaris establits per a cada categoria, obligatoris però no eliminatoris; i de la fase de concurs.

Quant a la convocatòria d’intendent i de comissari, el procés selectiu serà el mateix i constarà d’una fase d’oposició amb un exercici tipus test, obligatori i eliminatori, un exercici pràctic, un exercici de coneixements de valencià i una entrevista personal; així com una fase de concurs en la qual es valoraran els mèrits aportats en la sol·licitud.

Les bases completes de totes les convocatòries poden consultar-se en el BOPV de hui, dimarts 1 de setembre de 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.