fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Castelló impulsa una ordenança que actualitza i harmonitza l’ocupació del domini públic municipal

Castelló impulsa una ordenança que actualitza i harmonitza l’ocupació del domini públic municipal

El nou reglament permetrà de manera excepcional, i sempre sota criteri tècnic, que algunes terrasses puguen ser més àmplies.

L’Ajuntament de Castelló elevarà al pròxim ple el projecte d’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal, que modifica i adapta l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires i altres elements auxiliars. “L’ordenança d’ocupació de via pública per la qual ens regim actualment regula la instal·lació de terrasses d’establiments d’hostaleria i similars en la via pública i altres ocupacions del domini públic, però era necessària una nova ordenança que l’actualitzara i que harmonitzara el règim d’autorització de les sol·licituds d’aprofitament especial i ús privatiu de la via pública, que van en augment”, ha explicat el regidor responsable d’Ús de l’Espai Públic, Jorge Ribes. “En aquesta línia hem treballat, per a elevar al pròxim ple el projecte d’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal”, ha detallat.

Un canvi que introdueix la nova ordenança té a veure amb els límits màxims d’ocupació de les terrasses, ampliant-los en casos excepcionals i prèvia autorització tècnica. Així, es contempla una excepció a l’article pel qual no pot autoritzar-se en la via pública una superfície superior al 100% de la destinada a ús públic del local. D’aquesta manera, la nova ordenança, i donada la realitat existent a Castelló respecte a la reduïda superfície de nombrosos locals o establiments, sobretot els situats en el centre històric, preveu que, “de manera excepcional, per a aquells que disposen o hagen disposat d’autorització, i sempre que el tècnic o la tècnica municipal competent el considere, de manera motivada, podrà eximir-se del compliment d’aquesta limitació, sempre que hi haja espai suficient per a complir la resta de condicions espacials fixades i que es garantisca que el mobiliari autoritzat pot ser emmagatzemat a l’interior del local o establiment al tancament de l’activitat”.

L’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal actualitza la de taules i cadires i també contempla un altre tipus d’activitats que cada vegada són més freqüents i que es desenvolupen en el domini públic local, entre elles activitats de tipus cultural, esportiu, gastronòmic i festiu.

El projecte d’ordenança ha passat hui per Comissió plenària de Sostenibilitat i Ordenació del Territori i s’elevarà al pròxim ple després de superar la fase de consulta pública prèvia i d’audiència i informació pública. Després de la seua aprovació inicial en sessió plenària, s’obrirà un nou període de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Si no es presentaren, s’entendria definitivament aprovada i en el cas de presentar-se al·legacions, caldria resoldre-les i elevar de nou el text definitiu a ple per a la seua aprovació definitiva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.