fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El 26 de juny s’iniciaran les oposicions per a professorat d’instituts amb una oferta de més de 4.600 places

El 26 de juny s’iniciaran les oposicions per a professorat d’instituts amb una oferta de més de 4.600 places

Les persones aspirants podran presentar les seues sol·licituds del 5 de març al 29 d’abril.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat l’ordre de convocatòria del procediment selectiu d’ingrés en Secundària i altres cossos, que establix el dia 26 de juny com a data en què es farà el primer examen de l’oposició.

Es tracta de les oposicions per les quals es cobriran 4.636 places de professorat de Secundària, FP, EOI, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d’Arts Plàstiques i Disseny, i catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Les persones aspirants podran presentar les seues sol·licituds del 5 de març al 29 d’abril. El model oficial d’estes estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat.

La fase d’oposició constarà de dos proves, que tindran caràcter eliminatori, tal com obliga a complir el Ministeri. La primera de les proves tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics de l’especialitat a què s’opta i constarà de dos parts, que es valoraran conjuntament.

La segona prova tindrà com a objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

Cal recordar que la nota final s’obtindrà de ponderar en un 60% la fase d’oposició i un 40% els mèrits.

En esta convocatòria, Educació ha inclòs una sèrie de millores en el procés d’oposició dins de les seues competències autonòmiques.

En este sentit, es crearan comissions de baremació de mèrits per a cada especialitat, i cada una estarà composta per tots els membres de la comissió de selecció i de les presidències de tots els tribunals de cada especialitat. Estes comissions tenen com a funció determinar els criteris de baremació i la valoració de mèrits en la fase de concurs. Fins ara, era cada tribunal qui revisava els mèrits de cada opositor.

S’establix un nou mecanisme de garantia de l’anonimat dels aspirants en la primera prova, que consta de dos parts, la A en què es desenvolupa un tema i la B que és la part pràctica. En la part A es garantirà l’anonimat dels aspirants amb un procediment semblant al que s’aplica en altres comunitats autònomes. A més, la part B la llegirà cada tribunal en compte que cada aspirant l’haja d’exposar de manera oral.

Este mètode s’adoptarà en totes les especialitats que no requerisquen la presència dels aspirants, pel fet que hi ha algunes que sí que la requerixen com són les que estan vinculades a interpretar un instrument o aquelles en què s’ha d’avaluar el coneixement de llengua oral.

Una altra novetat es referix a la segona prova d’oposició, que consistix en la presentació de la programació didàctica i l’exposició d’una unitat didàctica. Les persones aspirants la presentaran telemàticament i el tribunal no tindrà accés a la programació fins que l’opositor o opositora no inicie la segona prova.

S’establix també com a novetat que les persones aspirants puguen presentar al·legacions al final de la primera i de la segona prova. Este procediment es podrà fer des de les 9 hores fins a les 14 hores de l’endemà al de la seua publicació. Una vegada conclòs este termini el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa manera que les puntuacions provisionals.

Les al·legacions que s’hi presenten es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les qualificacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu. Les persones que hagen superat la fase d’oposició seran convocades per al següent dia hàbil, a la seu del tribunal, per a la presentació dels mèrits de la fase de concurs.

Pots trobar més informació ací.

Leave a Reply

Your email address will not be published.